Međuvlasnički ugovor

Suvlasnici zgrade dužni su među sobom zaključiti međuvlasnički ugovor kojim reguliraju svoje odnose vezano za nekretninu prema čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZV-a)

Upravitelj

Obveza izbora upravitelja također je regulirana  odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZV-a),  pa su tako svi suvlasnici višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada u Republici Hrvatskoj dužni prema članku 378.  ZV-a  zajednički, najmanje nadpolovičnom većinom suvlasničkih udjela odabrati upravitelja svoje zgrade.
Upraviteljeve zakonske obveze i ovlasti pobrojane su u čl. 379. ZV-a.

Ukoliko nisu u zakonskom roku zaključili međuvlasnički ugovor, suvlasnici su potpali pod tzv prinudnu upravu upravitelja kojeg im je dodjelila jedinica lokalne samouprave (čl.  385 ZV-a)

Predstavnik suvlasnika

U članku 375. ZV-a regulirana je i obveza da suvlasnici među sobom izaberu predstavnika, koji ih zastupa prema upravitelju i svim trećim osobama vezano za nekretninu.

Zajednička pričuva

Suvlasnici su dužni uspostaviti i redovito podmirivati zajedničku pričuvu za potrebe finaciranja redovitog održavanja zgrade i poboljšavanja zgrade (čl 85. i 90. ZV-a)
Iako bi godišnji iznos pričuve prema čl. 380 ZV-a trebao iznositi 0.54% vrijednosti svakog posebnog dijela nekretnine, uvriježeno je da se pričuva uplaćuje u minimalnom mjesečnom iznosu od 1,54 kn/m2 korisne površine zgrade, što je uzeto za hrvatski prosjek etalonske vrijednosti nekretnine.
Detaljnija namjena sredstava zajedničke pričuve regulirana je  Uredbom o održavanju zgrada (NN 91/96)

Zajednički dijelovi i uređaji zgrade

U istoj uredbi o održavanju zgrada (NN 91/96) pobliže su pobrojani i zajednički dijelovi i uređaji zgrade.  Međuvlasničkim ugovorom suvlasnici mogu jednim dijelom drugačije regulirati ove kategorije.

Poslovi redovite i izvanredne uprave

Poslovi vezani za zgradu dijele se na poslove redovite i izvanredne uprave (čl. 40, 41, 86. i 87. ZV-a) Osim prema vrsti poslova, temeljna razlika među redovitim i izvanrednim poslovima je u načinu donošenja odluke o poduzimanju određenih poslova (natpolovičnom većinom suvlasničkih dijelova za poslove redovite uprave ili pristankom svih suvlasnika za poslove izvanredne uprave)

Luksuzne poboljšice

Za poslove koji spadaju u takozvane luksuzne poboljšice na zgradi dovoljna je natpolovična suglasnost suvlasnika ako će iste biti učinjene u cijelosti o trošku suvlasnika koji ih predlažu učiniti ili ako financiranjem takovih poboljšica iz pričuve ne bi bilo ugroženo redovito održavanje nekretnine (čl. 87. ZV-a)

Hitni popravci

Hitni popravci i otklanjanje kvarova poduzimaju se odmah po prijavi i bez potrebe prikupljanja suglasnosti suvlasnika (čl. 92. ZV-a)